Vyhlásené obstarávanie

Inteligentné inovácie priemyslu 4.0 vo výrobnej prevádzke DREVONAEXPORT s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
DREVONAEXPORT s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 495 433,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42600000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
30. September 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
29. November 2019
Dátum otvárania ponúk:
29. November 2019
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 12

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú Inteligentné inovácie priemyslu 4.0 vo výrobnej prevádzke DREVONAEXPORT s.r.o. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk. 2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm.g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO. 4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom pomoci. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. 5) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú: i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 7) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×