Vyhlásené obstarávanie

Zabezpečenie leteniek, ostatných cestovných lístkov a s nimi súvisiacich služieb.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 400 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
63510000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
10. Október 2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14. November 2016
Dátum otvárania ponúk:
14. November 2016
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2017
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie Časti ponúk Ostatné je neverejné. Otváranie Častí ponúk Kritériá je verejné. Miesto a čas otvárania častí ponúk Kritériá bude v súlade s § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oznámené uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 48

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť jednosmernú alebo spiatočnú leteckú prepravu zamestnancov NBS a osôb určených NBS pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách do destinácií uvedených v požiadavke NBS a autobusovú, vlakovú, lodnú a trajektovú prepravu podľa požiadaviek NBS.

Doplňujúce informácie

1. Súťažné podklady budú zverejnené na profile verejného obstarávateľa, kde sú verejne prístupné (http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643). Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov bude zasielať elektronickou formou prostredníctvom e-mailu editovateľnú formu súťažných podkladov vrátane príloh , nakoľko profil ÚVO neumožňuje zverejnenie týchto formátov. Na základe žiadosti bude subjekt zároveň zaevidovaný v zozname záujemcov a bude priamo oboznamovaný s prípadným vysvetľovaním a doplňovaním súťažných podkladov. 2. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti, nakoľko ostatná preprava oproti leteckej predstavuje takú časť, že rozdelenie zákazky by bolo neefektívne a na viac poskytovatelia služieb leteckej prepravy štandardne poskytujú aj služby ostatnej prepravy. 3. Pri komunikácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude postupovať v zmysle ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, a to písomnou formou v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok (ďalej len pošta), elektronicky prostredníctvom e-mailu a prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa alebo ich kombináciou pokiaľ v týchto súťažných podkladoch nie je ustanovené inak. 4. V zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú § 39 zákona o verejnom obstarávaní, vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Formulár jednotného európskeho dokumentu je dostupný na webovom sídle Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/procedure, http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na : http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. 5. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Pod zábezpekou sa v tomto prípade myslí poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc eur nula eurocentov). Podrobnosti ohľadom zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 6. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní Častí ponúk Kritériá preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a originálom alebo úradne osvedčenou kópiou plnej moci na zastupovanie. Plnomocenstvo na zastupovanie musí byť podpísaná v súlade s dokladom o oprávnení podnikať (napr. výpis z obchodného registra).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×