Vyhlásené obstarávanie

Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 818 111,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
31. Január 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
12. Marec 2019
Dátum otvárania ponúk:
12. Marec 2019
Ponuka musí platiť do:
31. December 2019
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom systému EVO sa rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom systému EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo- 5f5.html) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Na nasledujúcom linku sú uvedené príručky a videonávody pre modernizovanú verziu systému EVO: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html 2. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme EVO moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme EVO. Prečítanie elektronickej správy v systéme EVO záujemcom/uchádzačom ani obstarávateľom nemá súvis s momentom doručenia. 3. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 4. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci ponuky. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. 5. Obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. Podrobné informácie o obhliadke sú uvedené v súťažných podkladoch. 6. Bod II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody: je maximálne 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (lehota výstavby) a záručná doba na stavebnú časť je v dĺžke trvania 5 rokov. Nakoľko lehota výstavby je jedným z hodnotiacich kritérií, uvedená lehota výstavby je maximálna. Je pravdepodobné, že termín uskutočnenia predmetu zákazky bude kratší ako 24 mesiacov. 7. Všetky požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti 1.4 Podmienky účasti. 8. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 9. Podľa § 30 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ide o zmiešanú zákazku, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru (vrátane montáže).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×