Vyhlásené obstarávanie

Vonkajšia rekonštrukcia budovy riaditeľstva ZZS Bratislava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 150 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
23. Jún 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
13. Júl 2015
Dátum otvárania ponúk:
13. Júl 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
ZZS Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Najnižšia cena
  • 30 % Lehota dodania

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky sú rekonštrukčné práce - obnova exteriéru budovy riaditeľstva ZZS Bratislava, Antolská 11, Bratislava a tieto budú pozostávať z nasledujúcich stavebných prác: 1/ odstránenie strešných skladieb, 2/ odstránenie atík, 3/ nové atiky, 4/ nové strešné skladby, 5/ výmena okien, 6/ odstránenie vnútorných a vonkajších parapetov, 7/ nové vnútorné a vonkajšie parapety, 8/ zateplenie obvodových stien, 9/ nové klampiarske konštrukcie, 10/ bleskozvod a izolácia základových pásov.

Doplňujúce informácie

1. Uskutočnenie stavebných prác sa bude realizovať za plnej prevádzky verejného obstarávateľa. 2. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, ktorý bude realizovať predmet zákazky, aby mal uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na predmete zákazky počas trvania zmluvného vzťahu v minimálnej výške 1.150.000-€. Úradne overenú kópiu poistnej zmluvy a úradne overenú kópiu dokladu o zaplatení poistného (poistenia) predloží úspešný uchádzač až po podpise zmluvy o dielo, najneskôr však pri preberaní staveniska. Ak si túto povinnosť úspešný uchádzač nesplní a predmetné úradne osvedčené kópie poistnej zmluvy a dokladu o zaplatení poistenia (poistného) nepredloží, verejný obstarávateľ má právo neodovzdať stavenisko a podľa § 344 Obchodného zákonníka odstúpiť od zmluvy o dielo. 3. Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje. Cena predmetu zákazky bude úspešnému uchádzačovi uhradenou formou šiestich (6) splátok za vystavené a riadne doručené faktúry, až po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela . Splatnosť jednotlivých faktúr bude uvedená v samostatnom splátkovom kalendári.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×