Vyhlásené obstarávanie

Stavebný dozor na stavby v rámci projektu POVAPSYS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71520000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
28. Júl 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
14. August 2014
Dátum otvárania ponúk:
14. August 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru v súlade s platnou legislatívou a v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 5 súťažných podkladov pre stavbu: Povodňový a varovný predpovedný systém

Doplňujúce informácie

1.K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami v systéme PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne v lehote podľa bodu IV.2.2 tejto výzvy. 2.Žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): a.Lehota pre doručenie žiadosti o vysvetlenie: 05.08.2014, 14:30. b.Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu Oddiel I - A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie alebo podľa bodu 1.2 časti A. súťažných podkladov. Tento uprednostňovaný spôsob nevylučuje zaslanie požiadavky poštou alebo doručenie osobne, pri dodržaní súvisiacich lehôt. c.Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom o zverejnení vysvetlenia v systéme PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne pri príslušnej akcii. 3.Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme. 4.Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel: Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. v intenciách podmienok uvedených v tejto výzve. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.1) tejto výzvy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×