Vyhlásené obstarávanie

Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SMM Holíč s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
703 519,58
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45236110-4
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
2. Jún 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
19. Jún 2020
Dátum otvárania ponúk:
19. Jún 2020
Ponuka musí platiť do:
30. Apríl 2021
Miesto otvárania ponúk:
VOLUMA SK, s.r.o. II.posch. č.dv. 2, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme IS EVO je neverejné s poukazom na § 54 ods. 3 ZVO.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavba sa nachádza v meste Holíč. Umiestnená je na mieste existujúceho tréningového ihriska so škvarovým povrchom v areáli TJ Iskra Holíč. Futbalové ihrisko je situované vo východnom rohu športového areálu, východne od futbalového štadióna TJ Iskra Holíč s prírodným trávnikom. Vstupy na ihrisko sú vytvorené v každom rohu ihriska plus sú riešené v strede na dlhých stranách ihriska. Prístup pre údržbu ihriska je riešený zvesením ochranného oplotenia na západnej strane ihriska (použité budú závesné háky, ktoré budú španovať a držať siete, a zároveň bude ľahká manipulácia pri odnímaní tohto ochranného sita). Futbalové ihrisko je určené pre zápasy, tréningy miestnych futbalových klubov a voľno časové aktivity miestnych obyvateľov. Rozmery ihriska sú štandardizované na požiadavky SFZ 105x68 m s nadväzujúcimi ochrannými zónami za hracou plochou ihriska. K tomuto futbalovému ihrisku sú navrhnuté aj osvetľovacie stožiare s výškou 16 m nad úroveň hracej plochy. Jedná sa o 6 stožiarov a účinnosť osvietenia hracej plochy bude spĺňať normy SFZ 800-1200lx. K ihrisku sa bude ralizovať nová NN prípojka s rozvadzačom. Pozemky sú rovinaté. V čase spracovania projektovej dokumentácie projektant mal k dispozícií geologický a hydrogeologický prieskum danej lokality. Na základe geologickej sondy a dlhodobého využívania plochy na futbalové účely je zrejmé, že podložie je dostatočne vode priepustné a nedochádza k podmáčaniu plochy.

Doplňujúce informácie

Uchádzač nepredkladá v ponuke doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, resp. Potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ si tieto doklady preverí vo verejne dostupných databázach. Podmienky a pravidlá zákazky neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×