Vyhlásené obstarávanie

Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
198 348,84
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Máj 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
21. Máj 2020
Dátum otvárania ponúk:
21. Máj 2020
Ponuka musí platiť do:
20. Máj 2021
Miesto otvárania ponúk:
www.ezakazky.sk Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom elektronického nástroja www.ezakazky.sk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné. Pojem verejné otváranie ponúk znamená, že všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk v lehote na predkladanie ponúk, bude v čase otvárania ponúk umožnený elektronický prístup k návrhu na plnenie kritérií všetkých predložených ponúk a identifikácii uchádzačov prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poistenie majetku, ktorý verejný obstarávateľ nadobudol a v čase trvania poistenia nadobudne z fondov Európskej únie a iných fondov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane popisu minimálneho rozsahu poistených rizík a osobitných podmienok, je špecifikovaný v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1.Súťažné podklady sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/266 Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady iným spôsobom. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópii požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byť platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 5. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. 6. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku, ktorý verejný obstarávateľ nadobudol a v čase trvania poistenia nadobudne z fondov Európskej únie a iných fondov. Nerozdelenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ odôvodňuje poistno-technickou, administratívnou a ekonomickou výhodnosťou.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×