Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd IV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
331 917,47
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246410-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
24. Apríl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
22. Máj 2020
Dátum otvárania ponúk:
22. Máj 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
www.ezakazky.sk
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné - uchádzačom, ktorí predložili ponuky prostredníctvom portálu https://www.ezakazky.sk/shmu/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=57764247& bude v lehote na otváranie ponúk umožnený prístup k návrhu na plnenie kritérií všetkých predložených ponúk.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.

Doplňujúce informácie

1.Súťažné podklady sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/profily. Predmetné verejné obstarávanie bude realizované ako podlimitná zákazka na stavebné práce. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia od okamihu registrácie v príslušnej zákazke. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu https://www.ezakazky.sk/shmu/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=57764247& b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto, prihlási sa priamo svojimi už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu); d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke https://www.ezakazky.sk/shmu/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=57764247& Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ak má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených možností (zelené, inovácia, sociálne aspekty). 2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, pokiaľ výsledkom verejnej súťaže bude vyššia finančná hodnota ponuky úspešného uchádzača ako predpokladaná hodnota zákazky.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×