Vyhlásené obstarávanie

2. etapa - Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ARRIVA Liorbus, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
138 538,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48813200-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Marec 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
27. Marec 2020
Dátum otvárania ponúk:
27. Marec 2020
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
ARRIVA Liorbus, a.s., J. Kačku č. 1, 034 95 Likavka
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov pre spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. Zákazka sa delí na 2 samostatné časti, viď nižšie.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná o verejné obstarávanie s príznakom zelené verejné obstarávanie, inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. V súlade s § 38 ZVO ods. 1 písm. d) sa stanovuje uchádzačom podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní. Bližšie informácie pre záujemcov a uchádzačov - viď súťažné podklady. Zmluvné podmienky sú o.i. súčasťou súťažných podkladov, odporúčame záujemcom venovať ich zneniu pozornosť.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×