Vyhlásené obstarávanie

"Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Čierna nad Tisou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
150 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
2. Október 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16. Október 2018
Dátum otvárania ponúk:
16. Október 2018
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2019
Miesto otvárania ponúk:
I&Z Tender, s.r.o., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín, 1. posch. č. dv. 3
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie (v takom prípade záujemca predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 36

Opis obstarávania

a) Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných zberných nádob, veľko objemového odpadu a drobného stavebného odpadu. b) Zber prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu, jedlých olejov a tukov

Doplňujúce informácie

1. Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe žiadosti doručenej osobne, poštou alebo mailom alebo ich môže získať aj z profilu verejného obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk. 2. Súťažné podklady a vysvetlenia sa budú zasielať len elektronickou formou. 3. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk a v súťažných podkladoch, sa riadia všeobecnými ustanoveniami ZVO. 4. Objednávateľ neposkytuje zálohu a ani preddavkovú platbu. 5. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty 6. Ponuky od uchádzačov musia byť predložené v listinnej forme. Uchádzač predkladá doklady k splneniu podmienok účasti ako originál, alebo úradne osvedčené kópie. 7.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html. 8.Všetky náklady a výdavky spojene s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 9. Ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám, je túto skutočnosť povinný vyslovene uviesť vo svojej ponuke. 10. Ďalšie informácie sú v Súťažných podkladoch, pretože z kapacitných dôvodov tohto formulára ich nie je možné zverejniť.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×