Vyhlásené obstarávanie

Malá kompostáreň v obci Tomášovce - technológia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tomášovce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
170 298,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
9. Marec 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
4. Apríl 2018
Dátum otvárania ponúk:
4. Apríl 2018
Ponuka musí platiť do:
31. December 2018
Miesto otvárania ponúk:
Obecný úrad Tomášovce - zasadačka.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 6

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre kompostáreň v obci Tomášovce.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ plní všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania dokumentov a informácií o tomto verejnom obstarávaní v profile VO zriadenom na webovom sídle Úradu v elektronickom úložisku ako osobitnej časti vestníka verejného obstarávania. I napriek povinností, ktoré si bude verejný obstarávateľ plniť pri zverejňovaní informácii a dokumentov v profile VO, verejný obstarávateľ odporúča všetkým uchádzačom/ záujemcom, aby z dôvodu poskytnutia dokumentov ako je návrh zmluvy o dielo vo formáte .docx a výkazu výmer vo formáte .xlsx požiadali o zaslanie súťažných podkladov na e-mailovej adrese: rizek@externeobstaravanie.sk. 2.Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že: a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. 3) Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú: i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 4. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme. 5. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami (uchádzačmi) bude v prevažnej miere písomnou formou. Vysvetľovanie bude prebiehať aj elektronicky a vysvetlenie bude zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa ÚVO. Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v oddieli I. tohto Oznámenia. Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod. Žiadne iné informácie nebudú poskytované telefonicky!

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×