Vyhlásené obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Ľubá
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
655 194,86
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
28. Jún 2017
Lehota na predkladanie ponúk:
24. Júl 2017
Dátum otvárania ponúk:
24. Júl 2017
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie častí ponúk označené ako "Ostatné" je v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" sa vykoná len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 4

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubá v zmysle súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti doručenej v slovenskom alebo českom jazyku. Žiadosti požadujeme zaslať podľa možnosti elektronickou poštou na adresu: valko@epicpartner.sk. Súťažné podklady budú poskytnuté v elektronickej forme na emailovú adresu uvedenú v žiadosti. Súťažné dokumenty sú však dostupné aj priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese URL uvedenej v časti I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy. Kvôli uľahčeniu vzájomnej komunikácie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom odporúčame všetkým záujemcom o danú zákazku po stiahnutí súťažných podkladov, poslať krátku emailovú správu s uvedením identifikačných údajov záujemcu a s informáciou, kedy si záujemca stiahol súťažné podklady z uvedenej internetovej adresy. Na základe tejto informácie bude vedieť verejný obstarávateľ zaradiť záujemcu do evidencie a zasielať mu počas lehoty na predkladanie ponúk všetky potrebné informácie a podklady k správnemu vyhotoveniu cenovej ponuky. 2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. 3. Verejný obstarávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného obstarávateľa. 4. V rámci verejného obstarávania sa požaduje zloženie zábezpeky vo výške 19 500,00 EUR. Všetky potrebné informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 14.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×