Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy – Tekovská 28, Levice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
495 881,28
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
29. Jún 2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Júl 2017
Dátum otvárania ponúk:
28. Júl 2017
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2018
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie obálok ponúk časť OSTATNÉ sa uskutoční na adrese: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina. Otváranie ponúk časť OSTATNÉ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 zákona.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstrávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené dátum, čas a miesto otvárania časti ponúk označených ako KRITÉRIÁ.Otváranie ponúk časť KRITÉRIÁ je verejné v nadväznosti na použitie ustanovení § 52 zákona. Na otváraní ponúk časť KRITÉRIÁ sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku a ich ponuka nebola z hodnotenia vylúčená.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 9

Opis obstarávania

Premetom zákazky sú stavebné práce na budove Materskej školy Tekovská 28 v Leviciach, zamerané na rekonštrukciu budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

(1)Súťažné podklady uverejní verejný obstarávateľ v profile vedenom v súlade s § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. O vydanie súťažných podkladov je možné požiadať aj formou žiadosti doručenej na kontaktné miesto verejného obstarávateľa. (2)Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v súlade s § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 prac. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. (3)Ponuku záujemca doručí v zalepenej obálke, a to tak, že hlavný obal bude označený heslom verejnej súťaže SÚŤAŽ Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Tekovská 28, Levice -NEOTVÁRAŤ a súčasťou bude samostatne zabalená časť s označením SÚŤAŽ OSTATNÉ - Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Tekovská 28, Levice - NEOTVÁRAŤ a samostatne zabalená časť ponuky označená ako SÚŤAŽ KRITÉRIÁ - Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Tekovská 28, Levice - NEOTVÁRAŤ. Ponuka bude doručená poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo uchádzača. (4)Žiadosti o nápravu doručí záujemca/uchádzač poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×