Vyhlásené obstarávanie

Oprava fasády na zápanej a východnej časti budovy a telocvične a výmena okien na uvedených stranách


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Gymnázium sv. Moniky v Prešove
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
63 732,34
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214800-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
1. Apríl 2015
Dátum otvárania ponúk:
1. Apríl 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov, kancelária riaditela.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 60 % lehota zhotovenia diela
  • 40 % cena

Opis obstarávania

Na základe obhliadky budovy Gymnázia s. Moniky v Prešove je nutné vykonať opravu tejto budovy z posudzovaného hľadiska a to aj z dôvodu ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy a predĺženia životnosti samotnej budovy školy v nasledovnom rozsahu: Oprava a rekonštrukcia fasády budovy na západnej a východnej časti budovy a telocvični Výmena okien

Doplňujúce informácie

A.Poskytovanie vysvetlení, oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (dalej len dorozumievanie) medzi verejným obstarávatelom a záujemcami/uchádzacmi sa uskutocnuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpecia úplnost údajov a obsahu uvedených v ponuke a zarucia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s § 16 zákona o verejnom obstarávaní. Pre zaslanie žiadosti o vysvetlenie sútažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie je potrebné sa zaregistrovat v systéme EVO. B.Dorozumievanie medzi verejným obstarávatelom a záujemcami/uchádzacmi sa uskutocnuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpecí trvalé zachytenie ich obsahu, vrátane: poskytnutia sútažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie sútažných podkladov verejným obstarávatelom na portáli EVO, poskytnutia vysvetlení sútažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie prostredníctvom portálu EVO, pokial záujemcovia o vysvetlenie požiadali, ak je to nevyhnutné, doplnenia informácií uvedených v sútažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré zverejnil verejný obstarávatel na portáli EVO, predkladania casti ponuky uvedenej v bode 16.1 týchto súťažných podkladov uchádzacmi podla požiadaviek verejného obstarávatela, stanovených v týchto sútažných podkladoch, žiadosti o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov alebo ponúk alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk, vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania pre nesplnenie podmienok úcasti podla § 33 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade vylúcenia ponuky podla § 42 zákona o verejnom obstarávaní, zaslania oznámení/informácií o splnení podmienok účasti, zaslania informácií o mieste a čase otváranie časti ponúk označených ako Kritéria, zaslania oznámenia/informácie o splnení podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a o splnení náležitosti ponuky zaslania Zápisnice z otvárania ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. C.Vprípade preukázatelného výpadku/nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi verejným obstarávatelom a záujemcami/uchádzacmi uskutocnovat aj písomne prostredníctvom pošty, faxom, osobne, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou (v prípade, že nie je možné postupovat podla bodu 9.1, 9.2 sútažných podkladov). D.Pre úcast na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie casti ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné zaslanie žiadosti o registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na zaciatku riadku s názvom zákazky. E.V prípade uplatnenia revíznych postupov verejný obstarávateľ zverejní nové informácie v procese zadávania zákazky v systéme EVO, v časti Verejné podklady. F.V prípade uplatnenia revíznych postupov záujemcu alebo uchádzača, verejný obstarávateľ odporúča použiť elektronickú podobu komunikácie prostredníctvom systému EVO a uchádzač/záujemca následne použije aj listinnú podobu komunikácie. Odporúčanie je s cieľom urýchliť komunikáciu medzi záujemcom/uchádzačom a verejným obstarávateľom. V prípade, že budú uplatnené revízne postupy, záujemcovia alebo uchádzači zaregistrovaní v systéme EVO sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou, kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky. G.Uchádzači v rámci sútažnej ponuky predložia doklady preukazujúce splnenie podmienok úcasti (ich všetkých castí) podla § 26, § 27, § 28, § 29 a § 30 zákona o VO a iné doplnujúce doklady podla tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. H.V prípade, ak uchádzač plánuje preukázať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov (podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní), je potrebné prihliadať na to, kedy bolo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov uchádzačovi vydané, nakoľko nie všetky potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov preukazujú, resp. obsahujú preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok úcasti týkajúce sa osobného postavenia bude posudzované v súlades VýkladovýmstanoviskomÚradupreverejné obstarávaniec.10/2013 z 23.07.2013kosobnémupostaveniupodlazákonao verejnomobstarávaní,podla ktorého platí, že: 1.Podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona overejnom obstarávaní v znení úcinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikatel, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikatelov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (dalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikatelov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladat doklady na preukázanie splnenia podmienok úcasti týkajúcich sa osobného postavenia podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 2.Podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikatel, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikatelov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamupodnikatelovv listinnejpodobe) niejepovinnýv procesochverejného obstarávania predkladat toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikatel preukázal v procesoch verejného obstarávania, že splna aj podmienky úcasti podla § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podla písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 3.Splnenie týchto podmienok úcasti môže podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013 preukázat tým, že vponuke alebo vžiadosti oúcast predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 4.Ak podnikatel zapísaný v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o úcast predložit doklady na preukázanie splnenia podmienok úcasti podla § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávatel a obstarávatel ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikatel môže doplnit doklady jedným z týchto spôsobov: doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejnuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona overejnom obstarávaní; doplnením dokladov sa nepredlžuje platnost zápisu v zozname podnikatelov a nie je spoplatnené, predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti podla § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. cestné vyhlásenia podla § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému obstarávatelovi alebo obstarávatelovi. 5.Uchádzac alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikatelov, môže v ponuke alebo v žiadosti o úcast predložit doklady podla § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok úcasti podla § 26 ods. 1 tohto zákona. 6.Uchádzacom alebo záujemcom, ktorí nie sú zapísaní v zozname podnikatelov, odporúcame požiadat o takýto zápis podla § 129 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu podnikatelov sa vykoná s platnostou na tri roky a platí sa zan správny poplatok 66 eur. 7.Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v zozname podnikatelov podla zákona o verejnom obstarávaní v znení úcinnom do 30. 06. 2013, môžu požiadat o predlženie platnosti zápisu v zozname podnikatelov podla § 132 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis sa vykoná s platnostou na tri roky. Za predlženie zápisu v zozname podnikatelov sa platí správny poplatok 66 eur. 8.V prípade podnikatelov, ktorí sú zapísaní vzozname podnikatelov, verejný obstarávatel alebo obstarávatel má právo požiadat úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu podnikatelov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vztahu k uchádzacovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne. I.Všetky dokumenty požadované musia byt predložené verejnému obstarávatelovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia dokumentu, pokial nie je výslovne uvedené inak. J.Verejný obstarávatel vylúci z verejného obstarávania uchádzaca, ak nesplní podmienky úcasti, predloží neplatné doklady (neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné alebo ktoré sú poškodené, necitatelné alebo pozmenené), nepredloží po písomnej žiadosti podla § 33 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v urcenej lehote alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. K.Z uchádzacom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok úcasti musí byt zrejmé aj splnenie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávatelom. L.Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) Zákona preukazuje verejný obstarávateľ. M.V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávatelov zúcastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok úcasti podla bodu podla § 27, § 28, § 29 a § 30 zákona o VO oznámenia za všetkých clenov skupiny spolocne. N.Ak ponuku predkladá skupina dodávatelov, predloží aj vyhlásenie všetkých clenov skupiny s uvedením, ktorý z týchto clenov zastupuje skupinu navonok v tejto sútaži, ktoré musí byt podpísané štatutárnymi orgánmi všetkých clenov skupiny. O.Všetky doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok úcasti (ich všetkých castí) podla § 26, § 27, § 28, § 29 a § 30 zákona o VO a iné doplnujúce doklady podla tohto oznámenia, a to v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. musia byt predložené v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok úcasti uchádzacov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byt predložené v pôvodnom jazyku a súcasne musia byt preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v ceskom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. P.Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo neprijat ani jednu z predložených sútažných ponúk, ak budú v rozpore s financnými možnostami verejného obstarávatela alebo predložené ponuky nebudú pre verejného obstarávatela výhodné, Q.Verejný obstarávatel si vyhradzuje právo nerokovat a neprijat ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých sa podlimitná zákazka verejného obstarávania vypísala.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×