Vyhlásené obstarávanie

Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v meste Levice v časti Cigánka, Nová Osada a v mestskej časti Kalinčiakovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
333 355,36
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45315100-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
2. September 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
21. September 2015
Dátum otvárania ponúk:
21. September 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
ISA projekta, s. r. o., Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 75,00 % Celková cena v Eur s DPH
  • 25,00 % Lehota zhotovenia stavby v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v meste Levice. Zámerom verejného obstarávateľa je v rámci modernizácie vybudovanie nového, moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia mesta, ktoré bude v plnom rozsahu spĺňať požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého územia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1.Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, b)nedostal ani jednu ponuku, c)ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky a v týchto súťažných podkladoch, d) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným parametrom a technickým požiadavkám verejného obstarávateľa vo výzve na predloženie ponuky a v týchto súťažných podkladoch, e) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, f) jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie. 2. Uchádzač predloží ponuku v jednom originálnom vyhotovení a v jednej elektronickej podobe na CD/DVD nosiči podľa § 18a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je uchádzač povinný zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnej listine alebo dokumente v elektronickej podobe alebo zabezpečiť pre verejného obstarávateľa súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval obchodné tajomstvo, je uchádzač povinný toto označiť.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×