Vyhlásené obstarávanie

Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
150 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113400-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
15. December 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
11. Január 2016
Dátum otvárania ponúk:
11. Január 2016
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa, uvedené v Prílohe č. 5a súťažných podkladov. Podrobný opis a špecifikácie požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky sú vzhľadom na značný textový rozsah, uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Služby Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky. V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.

Doplňujúce informácie

1. K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne v lehote podľa bodu IV.2.2 tejto výzvy. 2. Žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): a. Lehota pre doručenie žiadosti o vysvetlenie: 29.12.2015, 14:30 hod.. b. Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu Oddiel I - A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie alebo podľa bodu 1.2 časti A. súťažných podkladov. Tento uprednostňovaný spôsob nevylučuje zaslanie požiadavky poštou alebo doručenie osobne, pri dodržaní súvisiacich lehôt. c. Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom o zverejnení vysvetlenia v systéme PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne pri príslušnej akcii. 3. Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme. 4. Dátum a čas uvedený v bode IV.2.4) Podmienky otvárania ponúk, je dátum a čas otvárania ponúk a časti ponúk Ostatné. 5. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel: Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. v intenciách podmienok uvedených v tejto výzve. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.1) tejto výzvy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×