Vyhlásené obstarávanie

II/545 Jánovce - Kľušov, vypracovanie projektovej dokumentácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71320000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. December 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
30. December 2015
Dátum otvárania ponúk:
30. December 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 2. poschodie, č. dv. 305 zasadačka
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) pre projektový zámer rekonštrukcie cesty II.triedy č. II/545 v trasovaní Janovce - Kľušov

Doplňujúce informácie

Súťažné podklady budú poskytované na základe žiadosti záujemcu a zasielané výhradne e-mailom. Žiadosť o súťažné podklady zasielajte na adresu s uvedením kontaktnej osoby podľa bodu I.1 Príloha A. II) tejto výzvy. Záujemcom sa doporučuje požiadať o súťažné podklady dostatočne vopred, aby mohli využiť inštitút vysvetľovania súťažných podkladov. Lehota na podanie žiadosti o vysvetľovanie súťažných podkladov alebo údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.11.2015 o 13:00 hod. V prípade potreby poskytnutia služby nad rámec plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom toho procesu verejného obstarávania si verejný obstarávateľ vyhradzuje možnosť použitia priameho rokovacieho konania podľa § 101 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Okrem predloženia ponuky v písomnej forme žiadame predložiť ponuku aj vo formáte PDF na CD nosiči. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Lehota viazanosti ponúk: do 30.04.2016. Pri zadávaní predmetnej zákazky verejný obstarávateľ postupuje podľa §18, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.10.2015. V zmysle § 45 ods. 9 zákona o VO úspešný uchádzač alebo uchádzači a ich subdodávatelia (v zmysle § 45 ods. 10 až 11 zákona o VO) sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri konečný užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Podrobnejšie údaje o zákazke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×