Vyhlásené obstarávanie

Tlač a distribúcia pravidelného periodika Učiteľské noviny (2014)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
78 682,67
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79800000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
26. August 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
16. September 2014
Dátum otvárania ponúk:
16. September 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, Bratislava - v zasadačke. Otváranie častí ponúk "OSTATNÉ" je neverejné. O dátume otvárania častí ponúk "KRITÉRIÁ" budú uchádzači, ktorí nebudú vylúčení, včas informovaní, za dodržania zákonných lehôt a povinností zverejňovania verejným obstarávateľom.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače požadovaného počtu kusov vyrobeného periodika pod názvom Učiteľské noviny a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie k odberateľom, všetko v súlade s Výrobným harmonogramom a Distribučným zoznamom. Celkom pôjde podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa o najviac 8 vydaní (čísiel) periodika (dvojtýždenníka) v rozsahu 16 strán, každé v náklade 18 500 kusov a ich distribúcia na max. 3 800 subjektov v rámci celej Slovenskej republiky podľa Distribučného zoznamu, ktorý tvorí prílohu k týmto súťažným podkladom. Požadovaná služba zahŕňa prípravu na tlač, tlač v súlade s požadovanými parametrami, balenie do balíkov do fólie pre každý určený subjekt a zabezpečenie distribúcie. Všetky uvedené činnosti je potrebné vykonať do 24 hodín od prevzatia podkladov od verejného obstarávateľa. Výroba obsahu periodika nie je predmetom tohto verejného obstarávania. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti C. súťažných podkladov (Opis predmetu zákazky).

Doplňujúce informácie

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená pre prípad maximálneho počtu vydaní periodika. Žiadosť o súťažné podklady zašlite e-mailom na adresu frassova@ueos.sk. V žiadosti uveďte identifikačné údaje záujemcu vrátane kontaktov, názov predmetu zákazky a kontaktnú mailovú adresu, na ktorú majú byť súťažné podklady zaslané. Ak nebude žiadosť zaslaná formou naskenovaného dokumentu obsahujúceho pečiatku a podpis zodpovednej osoby záujemcu, je potrebné zároveň zaslať žiadosť aj poštou alebo ju doručiť osobne (v prípade osobného doručenia odporúčame kontaktovať osobu zodpovednú za verejné obstarávanie na tel.č. 0905 658 498). Súťažné podklady budú poskytnuté po doručení potvrdenej (podpísanej) žiadosti o ich poskytnutie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo poskytovať súťažné podklady výlučne elektronicky. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe žiadostí doručených až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov, aby potvrdili doručenie súťažných podkladov. V prípade nedoručenia takéhoto potvrdenia bude považovať verejný obstarávateľ súťažné podklady za doručené v deň ich odoslania. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je možné požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 05.09.2014, verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si o ne požiadali v dostatočnom časovom predstihu. Na žiadosti o vysvetlenie doručené po lehote sa nebude odpovedať. V prípade potreby objasniť súťažné podklady môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie mailom (naskenovaným listom) zaslaným na mailovú adresu frassova@ueos.sk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zasielať vysvetlenia výlučne elektronicky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ určuje aj pre prípadnú ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu verejného obstarávateľa so záujemcami/uchádzačmi v procese vysvetľovania ponúk. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie správy, ak uchádzač nesprávne uviedol svoju kontaktnú mailovú adresu. Zároveň požadujeme, aby záujemcovia/uchádzači potvrdili prijatie každej mailovej správy formou odpovede na doručený e-mail. V prípade odoslania poštovej zásielky si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo považovať zásielku za doručenú aj v prípade, ak si ju uchádzač neprevezme do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o uložení zásielky na pošte. Začiatok trvania zmluvy uvedený v bode II.3 je len orientačný a bude závisieť od termínu ukončenia procesu verejného obstarávania tejto zákazky a jeho schválenia Riadiacim orgánom. Uvedená lehota ukončenia zmluvy je platná s tým, že posledné číslo Učiteľských novín musí byť vytlačené a podané na distribúciu najneskôr do 12.12.2014. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať aj čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predloží v rámci svojej ponuky. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti následne predloží verejnému obstarávateľovi ak bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona, po vyhodnotení ponúk, na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že uchádzač spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Toto čestné vyhlásenie musí obsahovať jednoznačné informácie o tom, akým konkrétnym dokladom a akými v ňom obsiahnutými informáciami uchádzač preukáže splnenie každej stanovenej podmienky účasti (podrobný súpis dokladov). Verejný obstarávateľ v takomto prípade bude pri vyhodnocovaní postupovať podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ má povinnosť po ukončení procesu verejného obstarávania tejto zákazky odovzdať pred podpisom zmluvy kompletnú dokumentáciu na administratívnu kontrolu postupu zadávania zákazky poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku. Podpísanie zmluvy je podmienené súhlasným stanoviskom riadiaceho orgánu. Úspešný uchádzač musí strpieť výkon kontroly, auditu alebo iného overovania súvisiaceho s plnením zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a oprávneným osobám musí poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti E. súťažných podkladov (Obchodné podmienky). Verejný obstarávateľ vyhlasuje tento postup zadávania zákazky v súlade s § 5 ods.4 zákona o verejnom obstarávaní ako podlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur a zároveň nepresahuje 20% celkovej predpokladanej hodnoty pripravovanej nadlimitnej zákazky na zabezpečenie tlačiarenských služieb a distribúcie. Verejné obstarávanie tejto časti nadlimitnej zákazky sa realizuje samostatne vzhľadom na špecifickosť predmetu tohto postupu zadávania zákazky tlač a distribúcia periodickej tlače (dvojtýždenníka). Nadlimitná zákazka na predmet Tlačiarenské služby je rozdelená na dve časti: časť 1 Tlačiarenské a príbuzné služby pre Štátny inštitút odborného vzdelávania, časť 2 Tlač a distribúcia pravidelného periodika Učiteľské noviny (2014) a jej predpokladaná hodnota za obe časti spolu je v rozmedzí od 1 134 948,60 eur do 1 184 948,60 eur bez DPH. Predbežné oznámenie o nadlimitnej zákazke bolo zverejnené v Európskom vestníku S157 dňa 19.08.2014 pod značkou 2014/S 157-282864 a vo VVO č. 162/2014 z 20.08.2014 pod č. 18942-POS.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×