Vyhlásené obstarávanie

Nákup automobilov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
91 650,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34100000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
30. September 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Október 2014
Dátum otvárania ponúk:
20. Október 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Verejný obstarávateľ uskutoční najprv otváranie ponúk na časť "Ostatné". Následne vykoná všetky potrebné úkony v zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk v časti "Kritériá" uskutoční verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk časť "Ostatné" je neverejné. Otváranie časť - Kritériá sa uskutoční na adrese:Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka troch nových automobilov, 1 ks 8-miestného motorového vozidla a 2 ks osobných motorových vozidiel. Dodanie podľa požiadaviek a špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použitý postup verejného obstarávania zrušiť v prípade nepridelenia alebo nedostatku finančných prostriedkov. Splnenie podmienok účasti je možné v súlade s ustanovením § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ak si požiadajú o súťažné podklady v posledné dni, nebudú môcť uplatniť inštitút vysvetľovania a súťažné podklady im môžu byť doručené až po lehote na predkladanie ponúk.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×