Vyhlásené obstarávanie

Nákup troch osobných terénnych motorových vozidiel 4x4 pre potreby Leteckej meteorologickej služby na letiskách M.R. Štefánika Bratislava, Košice a Poprad Tatry.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský hydrometeorologický ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 900,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34113200-4
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
9. December 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
8. Január 2015
Dátum otvárania ponúk:
8. Január 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika. Dátum, čas a miesto uvedené v tomto bode sa týkajú otvárania ponúk a časti ponúk Ostatné.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Nákup troch osobných terénnych motorových vozidiel 4x4 pre potreby Leteckej meteorologickej služby na letiskách M.R. Štefánika Bratislava, Košice a Poprad Tatry. 2.1 Opis položiek: Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 5 súťažných podkladov. 2.2 Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: dodanie predmetu zákazky na miesto plnenia podľa bodu 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, servisné služby dostupné do 24 hodín a ku každému osobnému motorovému vozidlu musia byť dodané: 2 kľúče, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa prílohy č. 5 súťažných podkladov, povinná výbava vozidla v zmysle § 16 Rek. vyhlášky 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. V deň dodania predmetu zákazky musia byť všetky vozidlá riadne prihlásené na slovenských poznávacích značkách, ako držiteľ bude v osvedčení o evidencii zapísaný kupujúci a v technickom preukaze musia byť zapísané všetky potrebné špeciálne vybavenia.

Doplňujúce informácie

1. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami v systéme PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne v lehote podľa bodu IV.2.2 tejto výzvy. 2. Žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): a. Lehota pre doručenie žiadosti o vysvetlenie: 29.12.2014 14:30. b. Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu Oddiel I - A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie alebo podľa bodu 1.2 časti A. súťažných podkladov. Tento uprednostňovaný spôsob nevylučuje zaslanie požiadavky poštou alebo doručenie osobne, pri dodržaní súvisiacich lehôt. c. Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom o zverejnení vysvetlenia v systéme PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne pri príslušnej akcii. 3. Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme. 4. Dátum a čas uvedený v bode IV.2.4) Podmienky otvárania ponúk, je dátum a čas otvárania ponúk a časti ponúk Ostatné. 5. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel: Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. v intenciách podmienok uvedených v tejto výzve. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.1) tejto výzvy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 6. Ponuka musí obsahovať okrem iných náležitostí, uvedených v súťažných podkladoch, doklady súvisiacie s posudzovaním splnenia požiadaviek na predmet zákazky: - Podrobný technický opis alebo fotografie ponúkaného predmetu zákazky, kde budú uvedené informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na vlastnosti každej položky predmetu zákazky s uvedením obchodného názvu ponúkaného tovaru, resp. typového označenia a identifikácie výrobcu. Dokument musí byť podpísaný podľa bodu 21.4. - Zoznam servisných stredísk, v ktorých bude poskytovaný záručný servis na ponúknuté vozidlá, minimálne v rozsahu pokrytia Bratislava, Košice a Poprad. Dokument musí byť podpísaný podľa bodu 21.4.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×