Vyhlásené obstarávanie

Parkoviská v meste Dubnica nad Váhom I. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
146 022,75
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Máj 2022
Lehota na predkladanie ponúk:
30. Máj 2022
Dátum otvárania ponúk:
30. Máj 2022
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie nových parkovacích plôch vo vybraných lokalitách mesta Dubnica nad Váhom. Súčasťou zákazky bude: A. Parkovisko pri bytovom dome č. 35: Ide o vybudovanie nových kolmých parkovacích státí na rozlohe 411,54 m2 . Súčasťou stavby je aj vyfrézovanie a položenie nového asfaltu na ploche existujúceho parkoviska. Kryt prístupovej komunikácie a parkovacie miesta budú z betónovej ekodlažby. B. Parkovisko pri poliklinike: Ide o vybudovanie nových kolmých parkovacích státí na rozlohe 546,46 m2. Súčasťou stavby je aj vyfrézovanie a položenie nového asfaltu na ploche existujúceho parkoviska. Kryt prístupovej komunikácie a parkovacie miesta budú z betónovej ekodlažby. C. Parkovisko Centrum I. pri kotolni č. 58: Ide o vybudovanie kolmých parkovacích státí po ľavej strane komunikácie v počet 14 státí. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia obslužnej komunikácie. Navrhované parkovisko je riešené ekodlažbou ohraničené cestnými obrubníkmi. Požiadavky na ekodlažbu: prípustné medzery po položení minimálne 1cm, maximálne 1,5 cm. Súčasťou projektu bude aj úprava doplnenie verejného osvetlenia. Realizácia diela pozostáva zo zemných a búracích prác, stavebných prác, sadových úprav a dopravného značenia. Sadbové úpravy budú zahŕňať len úpravy terénnu a prípadné zatrávnenie. Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním staveniska predložiť objednávateľovi projekt organizácie dopravy - dočasné dopravné značenie, stanovisko okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne a rozhodnutie mesta Dubnica nad Váhom - referát dopravy. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením stavebných prác vytýčiť polohy všetkých podzemných inžinierskych sietí ich správcami nachádzajúcich sa v mieste realizácie stavebného objektu a rešpektovať ich vyjadrenia. Podrobný popis a bližšia špecifikácia rozsahu prác sa nachádza vo vybranej projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú prílohou výzvy.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×