Vyhlásené obstarávanie

Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
115 506,67
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
92111200-4
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Máj 2022
Lehota na predkladanie ponúk:
10. Jún 2022
Dátum otvárania ponúk:
10. Jún 2022
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Propagácia Programu Slovensko prostredníctvom audiovizuálneho obsahu, TV spotu a rozhlasového spotu, a to: Návrh scenára pre 1 hraný TV spot a 1 videospot pre videoportály (modifikácia TV spotu) v trvaní 20 sekúnd Návrh scenára pre 1 rozhlasový spot v trvaní 20 sekúnd Produkcia 1 hraného TV spotu a 1 hraného videospotu pre videoportálv (modifikácia TV spotu) v trvaní 20 sekúnd Produkcia 1 rozhlasového spotu v trvaní 20 sekúnd Návrh scenára a produkcia 1 audiovizuálneho spotu (videa) v trvaní 30 sekúnd

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky použije "super" reverznú súťaž podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 2. Verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na sociálny aspekt. 3. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3 tohto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom. 4. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred a poskytne vysvetlenie údajov tak, že toto vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky. 5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak cena uvedená uchádzačom, ktorý sa miestni na prvom mieste v poradí presiahne hodnotu predpokladanej hodnoty zákazky. Verejný obstarávateľ môže uvedené identifikovať ako dôvod hodný osobitného zreteľa a môže postupovať v súlade s § 57 ods. 2 ZVO. 6. Zábezpeka sa nevyžaduje. 7. Pri uzavretí zmluvy o dielo bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s § 11 ZVO.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×