Vyhlásené obstarávanie

Vodohospodársky manažment povodia rieky Ipeľ (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
72 050,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90710000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
9. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Jún 2014
Dátum otvárania ponúk:
26. Jún 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
sídlo verejného obstarávateľa (uvedené v oddiele v I.)
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie dokumentov a vykonanie s nimi súvisiacich činností v rámci implementácie projektu s názvom: Zjednotenie opatrení smerníc EÚ v oblasti vôd v povodí rieky Ipeľ (HUSK/1101/2.1.1), ktorý verejný obstarávateľ implementuje s partnerom projektu na maďarskej strane NeKI Budapešť. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti: I.časť predmetu zákazky: (I.A) vypracovanie dokumentu - analýzy s názvom: Porovnanie dvoch plánov manažmentu pre povodie rieky Ipeľ (HU: 1-8 povodie rieky Ipeľ; SK: plán manažmentu čiastkového povodia Ipeľ) spracovaných v súlade so smernicou 2000/60/ES pre svoje národné územie povodia v Maďarsku a na Slovensku v roku 2009 za účelom ich spoločnej interpretácie, analýzy spoločných znakov a rozdielností a (I.B) vypracovanie dokumentu s názvom: Porovnanie a harmonizovanie 2 programov opatrení, určených v plánoch manažmentu povodia na slovenskom a maďarskom území, s cieľom zabezpečenia komplexnosti a súvislej implementácie opatrení na oboch stranách hranice a vylúčenia nekoordinovaného prístupu, ktorý by potenciálne oslaboval ich účinok II. časť predmetu zákazky: vypracovanie koncepcie s názvom Vypracovanie koncepcie manažmentu odpadových vôd pre povodie rieky Ipeľ so zameraním na stanovenie optimálnych postupov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami, systému odvádzania a čistenia odpadových vôd, optimálneho lokalizovania ČOV s rešpektovaním požiadaviek na kvalitu a stav vôd v celom povodí; odhadnutie nákladov na požadované investície; stanovenie priorít pre realizáciu nevyhnutných aktivít; odhadnutie prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu v súvislosti s požadovanými investíciami III.časť predmetu zákazky: vypracovanie záverečnej dokumentácie - Súhrnná správa projektu. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednotlivé časti predmetu zákazky alebo ich kombináciu. Verejný obstarávateľ uzatvorí na jednotlivé časti predmetu zákazky samostatnú zmluvu na základe vyhodnotenia ponúk pre jednotlivé časti predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

(1) Súťaž sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie cez portál EVO na www.evo.gov.sk. Pre účasť v tejto súťaži je potrebné záujemcom prostredníctvom tohto portálu sa zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO pre súťaž alebo v príručke používateľa EVO zverejnenej na portáli EVO. Prístup pre registráciu a následne do zákazky je cez označenie "Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva", Názov zákazky: "Vodohospsodársky manažment povodia rieky Ipeľ (EVO)", č. zákazky "46.03." (2) Akékoľvek vysvetľovanie v tejto súťaži sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom portálu EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systémov, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie; (3) Lehota na registráciu do systému EVO k tejto zákazke je uvedená v bode IV.2.2) tejto výzvy. Riziko nezaregistrovania alebo neskorej registrácie znáša záujemca; (4) Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre neskoršiu výzvu na predkladanie ponúk a pre následnú možnosť stiahnutia si súťažných podkladov priamo z portálu EVO je nutné, aby záujemca mal príslušné technické a odborné predpoklady - technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a uvedené v častiach Metodického pokynu k systému EVO, ktorý je zverejnený na portáli EVO (registrácia do systému EVO k tejto zákazke je bezplatná); (5) Záujemca môže v aktuálnom prípade po zaregistrovaní do systému EVO písomne požiadať verejného obstarávateľa prostredníctvom EVO o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v tejto súťaži, a neskôr aj súťažných podkladov, ktoré si iba zaregistrovaný záujemca môže stiahnuť v elektronickej forme z portálu EVO. Komunikáciu pre tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. (6) POZOR: verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre toto verejné obstarávanie stanovil súťaž, ktorá sa realizuje elektronicky prostredníctvom systému EVO, a preto z uvedeného dôvodu nebude reagovať na písomné žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (záujemca sa musí zaregistrovať do systému EVO podľa bodu (1). Verejný obstarávateľ nebude poskytovať súťažné podklady v písomnej forme!!!; (7) Uchádzači svoje ponuky budú predkladať iba v papierovej forme nie prostredníctvom systému EVO, ak v súťažných podkladoch nie je stanovené inak. (8) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pri registrácii sa do systému EVO uviesť e-mailovú adresu, ktorá bude prístupná pre vybratého zamestnanca záujemcu/uchádzača, lebo na predmetnú e-mailovú adresu bude systém EVO zasielať notifikačné e-maily napr. o doručení vysvetlenia alebo výsledok vyhodnotenia ponúk a pod.; (9) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní; (10) Verejný obstarávateľ si v zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní posledná veta vyhradzuje právo, že lehota na uzavretie zmluvy môže byť dlhšia ako 30 dní, a to v prípade, že úspešný uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti pred uzavretím zmluvy a bude vylúčený z verejného obstarávania alebo neposkytne riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy alebo odmietne uzavrieť zmluvu. V takom prípade verejný obstarávateľ začne rokovať o uzavretí zmluvy s druhým úspešným uchádzačom v poradí, resp. až s tretím uchádzačom v poradí, ak neuzavrie zmluvu s druhým uchádzačom v poradí.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×