Vyhlásené obstarávanie

Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
47 500,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71300000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
9. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Jún 2014
Dátum otvárania ponúk:
26. Jún 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
sídlo verejného obstarávateľa (uvedené v oddieli I. výzvy)
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: vypracovanie projektu geologickej úlohy podľa zák. č. 569/2007 Z. z.(geologický zákon) a vyhlášky MŽP SR č.51/2008 Z. z, vykonanie geologického prieskumu, ktorých výstupom bude vypracovanie štúdie (záverečnej správy): Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd v rámci implementácie projektu: Zjednotenie opatrení smerníc EÚ v oblasti vôd v povodí rieky Ipeľ (HUSK/1101/2.1.1). Verejný obstarávateľ projekt implementuje s partnerom na maďarskej strane NeKI Budapešť. Predmetom štúdie (záverečnej správy) bude riešenie ochrany 2 cezhraničných vodárenských zdrojov pitnej vody Percsény-Tésa a Komravölgyi nachádzajúcich sa v Maďarsku, ktorých infiltračné územia zasahujú na Slovensko so zameraním na určenie rozsahu a stavu infiltračného územia na území SR pre účel posúdenia potreby určenia ochranných pásiem daných vodárenských zdrojov a opatrení na ich ochranu. Súvisiacimi službami pre predmet zákazky sú: vrtné práce, laboratórne práce, geofyzikálny prieskum (v rozsahu definovanom v súťažných podkladoch) pre záujmové územie č.1 (definované v súťažných podkladoch).

Doplňujúce informácie

(1) Súťaž sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie cez portál EVO na www.evo.gov.sk. Pre účasť v tejto súťaži je potrebné záujemcom prostredníctvom tohto portálu sa zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO pre súťaž alebo v príručke používateľa EVO zverejnenej na portáli EVO. Prístup pre registráciu a následne do zákazky je cez označenie "Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva", Názov zákazky: "Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd (EVO)", č. zákazky "34.03." Akékoľvek vysvetľovanie v tejto súťaži sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom portálu EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systémov, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie; (3) Lehota na registráciu do systému EVO k tejto zákazke je uvedená v bode IV.2.2) tejto výzvy. Riziko nezaregistrovania alebo neskorej registrácie znáša záujemca; (4) Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre neskoršiu výzvu na predkladanie ponúk a pre následnú možnosť stiahnutia si súťažných podkladov priamo z portálu EVO je nutné, aby záujemca mal príslušné technické a odborné predpoklady - technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a uvedené v častiach Metodického pokynu k systému EVO, ktorý je zverejnený na portáli EVO (registrácia do systému EVO k tejto zákazke je bezplatná); (5) Záujemca môže v aktuálnom prípade po zaregistrovaní do systému EVO písomne požiadať verejného obstarávateľa prostredníctvom EVO o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v tejto súťaži, a neskôr aj súťažných podkladov, ktoré si iba zaregistrovaný záujemca môže stiahnuť v elektronickej forme z portálu EVO. Komunikáciu pre tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. (6) POZOR: verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre toto verejné obstarávanie stanovil súťaž, ktorá sa realizuje elektronicky prostredníctvom systému EVO, a preto z uvedeného dôvodu nebude reagovať na písomné žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (záujemca sa musí zaregistrovať do systému EVO podľa bodu (1). Verejný obstarávateľ nebude poskytovať súťažné podklady v písomnej forme!!!; (7) Uchádzači svoje ponuky budú predkladať iba v papierovej forme nie prostredníctvom systému EVO, ak v súťažných podkladoch nie je stanovené inak. (8) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pri registrácii sa do systému EVO uviesť e-mailovú adresu, ktorá bude prístupná pre vybratého zamestnanca záujemcu/uchádzača, lebo na predmetnú e-mailovú adresu bude systém EVO zasielať notifikačné e-maily napr. o doručení vysvetlenia alebo výsledok vyhodnotenia ponúk a pod.; (9) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní; (10) Verejný obstarávateľ si v zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní posledná veta vyhradzuje právo, že lehota na uzavretie zmluvy môže byť dlhšia ako 30 dní, a to v prípade, že úspešný uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti pred uzavretím zmluvy a bude vylúčený z verejného obstarávania alebo neposkytne riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy alebo odmietne uzavrieť zmluvu. V takom prípade verejný obstarávateľ začne rokovať o uzavretí zmluvy s druhým úspešným uchádzačom v poradí, resp. až s tretím uchádzačom v poradí, ak neuzavrie zmluvu s druhým uchádzačom v poradí.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×