Vyhlásené obstarávanie

Novostavba materskej školy - Kameňany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kameňany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
430 943,49
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Január 2022
Lehota na predkladanie ponúk:
11. Február 2022
Dátum otvárania ponúk:
11. Február 2022
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie vykoná komisia elektronicky v systéme EVOservis
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko bude realizovaná elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia novostavby materskej školy. Kapacita materskej školy je 60 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Škôlka je dvojpodlažná murovaná budova s kuchyňou a výdajom stravy. Príprava stravy je vo vlastnej kuchyne navrhnutá do prízemia budovy. Na prízemí sa nachádza jedna trieda a kuchyňa s príslušenstvom a plynová kotolňa na poschodí sa nachádzajú dve triedy ku každej triede patrí šatňa, herňa, hygienické zariadenie, výdajňa stravy, sklad hračiek a miestnosť pre personál. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

SP sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov http://www.evoservis.sk/torvo. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o VO v platnom znení (ďalej len zákon o VO). VO vykonáva uvedené verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického VO obstarávateľskej organizácie TORVO SK,s.r.o., Bratislava - EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronic. verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s obstarávateľskou organizáciou priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikač. rozhranie. Komunikácia a výmena informácií medzi VO a uchádzačmi/záujemcom bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO. VO sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifik. elektron. nástroja EVOSERVIS dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ resp. v profile verej. obstarávateľa na stránke UVO http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436323. Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi VO a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchádzačovi. SP budú poskytované v elektron. forme v systéme EVOservisu. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca zaregistrovaním sa v systéme EVOservisu, ktoré je bezplatné, na stránke: https://www.evoservis.sk/torvo/. VO bude pri komunikácií zo záujemcami/uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania certif. elektronic. nástroja EVOSERVIS. Všetky podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch a prislúchajúcej dokumentácii. Ponuky uchádzačov sa predkladajú elektronickou formou v systéme EVOservisu. Informácie sú uvedené v SP. VO uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Lehota realizácie v pracovných dňoch je jedným z kritérií a konečná lehota realizácie bude určená z ponuky úspešného uchádzača. VO vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 ZVO pre zabezpečenie viazanosti, ich ponuky zábezpeku vo výške 11000,00 EUR. VO v zmysle § 2 ods. 5, písm. p) ZVO určuje osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúcich sa sociálneho hľadiska. Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO aplikuje: sociálny aspekt vrátane povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby počas doby realizácie diela, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác a obsadí ich zamestnancami, ktorí spĺňajú kumulatívne nasledovné predpoklady: a)patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň, b)sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, bod 16. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sociálne hľadisko. V predmetnom VO sa uplatňuje podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×