Vyhlásené obstarávanie

Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 326 170,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
03452000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
24. November 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
21. December 2021
Dátum otvárania ponúk:
21. December 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky - online. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá spočíva v dodávke a výsadbe drevín v obciach na území Slovenskej republiky (ďalej len predmet zákazky).

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov. 3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 50 000,-EUR (slovom: päťdesiattisíc euro). Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené najmä v bodoch 8.6 a 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. 4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 6. Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované v JED na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). 7. K bodu II.2.7) Oznámenia verejný obstarávateľ dopĺňa, že: Zmluva bude uzatvorená do konca realizácie Projektu, t. j. do 31.12.2023. Predmet plnenia bude dodávaný počas vegetačných období (jarné od 20. februára do 15. apríla a jesenné od 20. októbra do 10. decembra) a na základe objednávok verejného obstarávateľa. Bližšie informácie o mieste a lehote dodania sú uvedené v Prílohe č. B.1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. E.1 Návrh zmluvy súťažných podkladov. 8. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×