Vyhlásené obstarávanie

TEP - Implantáty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 033 442,04
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141750-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
24. November 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
21. December 2021
Dátum otvárania ponúk:
21. December 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie (v takom prípade záujemca predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Nákup TEP na 24 mesiacov formou rámcovej zmluvy - predpokladaný počet kusov Časť 1 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (CKP, anatomická)/12 Časť 2 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (reverzná, revízna)/48 Časť 3 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná/240 Časť 4 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu necementovaná/160 Časť 5 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu cementovaná/48 Časť 6 Necementované bedro- modulárna jamka alebo monoblok PE/keramika/120 Časť 7 Necementované bedro -krátky driek, jamka modulárna alebo monoblok PE/keramika/72 Časť 8 Koleno cementované -anatomické s fixným platom s možnosťou prevedenie CR-, UC ultrakongruentné/200 Časť 9 Tep bedrového kĺbu/200 Časť 10 Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov/160 Časť 11 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná-inovatívna anatomická/240 Časť 12 Necementovaná TEP bedrového kĺbu keramika/polyetylén/160 Časť 13 Necementovaná TEP bedrového kĺbu kov/polyetylén/100 Časť 14 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná/100 Časť 15 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná- antialergická/4 Časť 16 Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov/72

Doplňujúce informácie

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 1. Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk. 2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk 3. Verejný obstarávateľ bude na portáli www.e-lena.sk zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia. 4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 5. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia. 6. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v rozpore s § 20 ZVO. Systém je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia na webovom sídle www.elena.sk kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Elena: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. 7. Zábezpeka sa nevyžaduje. 8. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. 9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 10. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 druhej vety ZVO sa rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×