Vyhlásené obstarávanie

Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapacity


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Vinodol
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
315 371,17
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
5. November 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
29. November 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2022
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom online otvárania.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné. V prípade otvárania ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou. Bližšie informácie sú definované v bode 23. súťažných podkladov.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapacity

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce s cieľom rozšírenia kapacity materskej školy. Ide o rekonštrukciou existujúceho objektu bývalej Jednoty a výstavbu novonarhovaného pavilónu s prepojením na existujúci objekt materskej školy v obci Vinodol s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: SO-01 Búracie práce SO-02 Architektúra SO-03 Zdravotechnika SO-04 Vykurovanie SO-05 Elektroinštalácia a bleskozvod SO-06 Architektúra - spojovacia chodba SO-07 Požiarna ochrana SO-08 Vodovodná prípojka SO-09 Kanalizačná prípojka SO-10 Prípojka plyn

Doplňujúce informácie

A. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 9.000,00 Eur. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov. B. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu funkčného prepojenia stavby, čo by pri rozdelení mohlo spôsobiť zbytočné predraženie stavby ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri aplikovaní iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov stavby. C. V zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní. Systém JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek a nachádza sa na doméne https://josephine.proebiz.com. D. Verejné obstarávanie je zelené. E. OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY: - V súlade s článkom 8, bod 12 zmluvy: Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. - V súlade s článkom 8, bod 35 zmluvy: Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej hodnoty diela..... - V súlade s článkom 8, bod 38 zmluvy: Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň, b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.... - V súlade s článkom 17 bod 9 zmluvy: Za porušenie zmluvnej povinnosti podľa článku 8 bodu 38 je Zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac, a to za každú osobu podľa článku 8 bodu 38. - V súlade s článkom 9, bod 5 zmluvy: Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. - V súlade s článkom 19, bod 1 zmluvy: Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len garancia na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 30.000 €, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. - V súlade s článkom 20, bod 2 zmluvy: Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×