Vyhlásené obstarávanie

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
228 439,11
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
14. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
11. Október 2021
Dátum otvárania ponúk:
11. Október 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Január 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Bližšie uvedené v časti V., bode 22.2 súťažných podkladov.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 2

Opis obstarávania

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE - cesta II/541. Predmet zákazky/stavba sa skladá z dvoch stavebných objektov: SO-01: Mostný objekt MO 541-006 Rekonštrukcia mostu MO 541-006 (M 1208) na ceste II /541 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej TASUM, s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina, pod názvom: Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-006 most cez Žarnovský potok k.ú. Veľké Rovné; SO-02: Cesta II/541 v km 9,450 - 9,950 Rekonštrukcia cesty II/541 v km 9,450 - 9,950 podľa projektovej dokumentácie vypracovanej MARETTA projekt s.r.o. Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín s názvom: Rekonštrukcia cesty II/541 v km 9,450 - 9,950. Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Projekt skutočného vyhotovenia predmetu zákazky ako aj zameranie skutočného stavu predmetu zákazky od autorizovaného geodeta sa úspešný uchádzač zaväzuje odovzdať Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zákazky Diela. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v samostatných prílohách SO-01, SO-02 (projektové dokumentácie a výkazy výmer) súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html. 2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. 4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO. 5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk. 7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. 8. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 6 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 15. súťažných podkladov. 9. Lehota výstavby: do do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Zimné obdobie v zmysle tohto článku je spravidla obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku. 10. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti Verejný obstarávateľ zákazku nerozdelil na časti s nasledovným odôvodnením: Ako hlavný dôvod uviedol skutočnosť, že oba stavebné objekty úzko spolu súvisia a nebolo by vhodné ich zhotovenie technicky a časovo rozdeliť. Práce bude potrebné realizovať v úplnej časovej, stavebno-technickej súčinnosti a nadväznosti. Ďalšie okolnosti zdôvodnenia nerozdelenia zákazky na časti uviedol v bode 3.3 súťažných podkladov a prílohe "M". 11. Z dôvodu, že zadávanie zákazky podlieha schváleniu poskytovateľom finančného príspevku, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu až po vykonaní administratívnej kontroly predmetného verejného obstarávania, a to len v prípade pozitívneho výsledku kontroly a schválenia finančných prostriedkov. 12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×