Vyhlásené obstarávanie

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola elektrotechnická
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 150 504,36
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
21. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
11. August 2021
Dátum otvárania ponúk:
11. August 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2022
Miesto otvárania ponúk:
prostredníctvom www.ezakazky.sk
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
je neverejné
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia Projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1 Poprad Matejovce

Doplňujúce informácie

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Prihlásiť sa do zákazky, d) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Oznámenia uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Zábezpeka: Vyžaduje sa 100 000,00 €, ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v SP

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×