Vyhlásené obstarávanie

Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 912 343,12
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
6. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
2. August 2021
Dátum otvárania ponúk:
2. August 2021
Ponuka musí platiť do:
2. August 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk bude realizované verejne a na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom títo sa musia preukázať dokladmi uvedenými v súťažných podkladoch (preukazom totožnosti a/alebo dokladom uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnenec aj plnomocenstvom).
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Valaská Belá a odstránenie, alebo minimalizovanie znečisťovanie toku Nitrica, ochrana podzemných vôd oblasti z rôznych v súčasnosti existujúcich zdrojov znečistenia tak, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EEC a Nariadenia vlády č. 491/2002, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd.

Doplňujúce informácie

(1) Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia spolu s odôvodnením ich primeranosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie zmysle § 33 ods. 1 písm. d) ZVO. (2) Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti spolu s odôvodnením ich primeranosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO. (3) Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 91 ZVO, a to ako reverzná verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk). (4) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. (5) Obstarávateľ je povinný zrušiť vyhlásený postup zadávania nadlimitnej zákazky v prípadoch stanovených ZVO. Obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. (6) Akákoľvek komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a písomnou formou prostredníctvom komunikačného modulu systému EVO. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. V prípade preukázateľného výpadku a/alebo nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch. (7) Na prepočet inej meny sa použije priemerný ročný kurz Európskej centrálnej banky za príslušný kalendárny rok a za rok 2021 kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie; v prípade, ak kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, prepočet sa vykoná obdobným spôsobom podľa kurzu Národnej banky Slovenska. (8) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v časti IV Jednotného európskeho dokumentu môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV Jednotného európskeho dokumentu. (9) V prípade výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, alebo ak obstarávateľ príjme opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia súvisiaceho s pandémiou týkajúcou sa COVID-19, obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať otváranie ponúk dištančne (online), a to prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, alebo on-line sprístupnením ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality systému EVO. O takýchto formách otvárania ponúk bude obstarávateľ uchádzačov vopred informovať.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×