Vyhlásené obstarávanie

Výruby a orezy pre ZSD


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
22 600 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
10. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
22. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
22. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami, nad podzemnými vedeniami a pri investičnej výstavbe v ZSD rozdelené do piatich častí, pričom predmetom obstarávania sú výruby a orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných a podzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) orezy a výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie) v celom území pôsobnosti ZSD podľa regiónov. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré sú definované v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Všetky podrobnejšie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, spôsobu predkladania a náležitosti ponuky a ďalšie informácie budú uvedené a bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom. 2. ZSD bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: - OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; - aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; - ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies 3. ZSD si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku. 4. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač. 5. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1557. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému. 6. Ak uchádzač hodlá predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podmienky použitia JED-u sú uvedené v súťažných podkladov. 7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 8. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×