Vyhlásené obstarávanie

DODÁVKA OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 096 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
18100000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
10. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
6. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
6. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Apríl 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov. Zápisnica z otvárania ponúk, sa uchádzačom neposiela.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria vyhodnotenia ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácii. V uvedenom obstarávacom postupe je zohľadnené sociálne hľadisko v súlade s bodom 6.10 návrhu Rámcovej dohody, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené na https://zadavaniezakaziek.posta.sk pod identifikátorom V20219. Všetky požadované doklady a dokumenty uchádzač predkladá ako scan originálov alebo úradne osvedčených kópií. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EDO umiestneného na https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Uvedený spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×