Vyhlásené obstarávanie

Brzdy a časti bŕzd (2021)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 813 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34322000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
Dátum vyhlásenia:
12. Máj 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
11. Jún 2021
Dátum otvárania ponúk:
11. Jún 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú brzdy a časti bŕzd, rozvádzače, brzdiče, ventily, kohúty, relé, ovládače, panely prístrojov, protišmykové regulátory, brzdové jednotky a ústrojenstvo tlaku podvozkov pre motorové jednotky radu 813- 913, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa a brzdové kotúče. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byť brzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami DAKO-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice, Česká republika, IČO: 465 05 091, Knorr-Bremse GmbH so sídlom Beethovengasse 43-45, A-2340 Mödling, Rakúska republika a KOVIS d.o.o. so sídlom Brezina 102, SL-8250 Brežice, Slovinsko. Použite prístrojov iných výrobcov než sú uvedení v súťažných podkladoch vylučuje aj § 20 zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov z dôvodov zaručenia bezpečnosti. Brzdy a časti bŕzd sa obstarávajú pre asi 623 hnacích koľajových vozidiel a pre asi 841 osobných a špeciálnych vozňov.

Doplňujúce informácie

VI.3.1) Tento postup obstarávania - rokovacie konanie so zverejnením - je realizované podľa ustanovení § 94 a nasl. ZVO. Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcií Videonávody. VI.3.2) Žiadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod žiadosťou o účasť sa v tejto zákazke rozumie predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. Žiadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia. VI.3.3)Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. VI.3.4) Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Záujemca je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ záujemcu vylúči z verejného obstarávania. VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia. VI.3.6) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené žiadosti o účasť, ponuky, prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy. VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávateľ pošle záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti. VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom. Prípadné vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov budú obstarávateľom zverejnené v profile obstarávateľa v danej zákazke na linku http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425621. VI.3.10) Obstarávateľ vylúči z VO uchádzača alebo záujemcu podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. VI.3.11) Doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. VI.3.12) Obstarávateľ si vyhradzuje právo podľa § 73 ods. 3 ZVO uskutočniť rokovanie v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v súťažných podkladoch. VI.3.13) Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×