Vyhlásené obstarávanie

Informačné a propagačné predmety_DNS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
800 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39294100-0
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Užšia súťaž
Dátum vyhlásenia:
3. Máj 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31. Máj 2021
Dátum otvárania ponúk:
31. Máj 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 36

Opis obstarávania

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkým informačných a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 392, 798,185 a 301 vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Doplňujúce informácie

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej ako EKS), zriadený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako MV SR) a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk. 2. Každý, kto má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť žiadosť o účasť a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese: https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu 3. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení záujemcov do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. IV. Komunikácia a doručovanie. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10 4. Predmetné verejné obstarávanie: V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania. 5.Verejný obstarávate nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov: a) predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodať viacero dodávateľov na trhu, ktorými môžu byť aj malé a stredné podniky, b) ide o dodanie tovarov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, c) vzhľadom na povahu dynamického nákupného systému je predpoklad, že jednotlivé konkrétne obstarávania budú zadávané postupne, v rôznom rozsahu a podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa. Konkrétne obstarávania teda budú v nižšej hodnote ako je predpokladaná hodnota zákazky a bude tak umožnená účasť aj malých a stredných podnikov. Rozdelenie predmetu zákazky sa tak bude realizovať priamo v už vytvorenom dynamickom nákupnom systéme, d) nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v tomto konkrétnom prípade v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže. 6. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1663 Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/ vyhladavanieprofilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1663 7. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky vo výške stanovenej v zmysle § 46 ods.3 zákona v EUR. Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×