Vyhlásené obstarávanie

Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS) II.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 710 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64212500-0
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
3. Máj 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31. Máj 2021
Dátum otvárania ponúk:
31. Máj 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Október 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
z dôvodu použitia elektronickej aukcie je neverejné
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Opis obstarávania

Cieľom Služieb je zabezpečiť pre Objednávateľa funkčné a spoľahlivé prenosy dát pre zariadenia na odpočty elektromerov prostredníctvom mobilnej dátovej siete.

Doplňujúce informácie

1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. na adrese: Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 2. Rámcová dohoda bude uzavretá s tromi úspešnými uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí. Požiadavka troch uchádzačov má základ v zastupiteľnosti jednotlivých dodávateľov napr. v prípade výpadku dodávky z dôvodu neschopnosti dodávateľa garantovať včasnosť dodávky v požadovanom objeme dodávky, nepredvídateľných udalostí napr. živelná pohroma alebo iné. Ak uchádzač na prvom mieste nebude schopný dodať objednaný tovar v požadovanom rozsahu a/alebo termíne, obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať tovar od druhého uchádzača v poradí, s ktorým má podpísanú dohodu. V prípade, ak ani tento nebude schopný dodať objednaný tovar nastúpi tretí uchádzač v poradí. Uchádzač v takomto prípade nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani náhradu nákladov spojených so zrušením objednávky. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v rámcovej dohode. 3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky. 4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, kde celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov. 6. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenska. 7. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač. 8. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní. 9. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia §98 zákona o verejnom obstarávaní t.j. prejsť na metódu priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone. 11. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 6 písm g) zákona ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 12. Všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní obstarávateľ v súlade s § 64 ods. 4 v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po prihlásení sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia sa obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://zsdis.eranet.sk. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET: 12.1. OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; 12.2. aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; 12.3. ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×