Vyhlásené obstarávanie

Technológie pre FAB Co. s. r. o


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
FAB Co. s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
206 599,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42000000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
3. Máj 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
3. Jún 2021
Dátum otvárania ponúk:
3. Jún 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otvárenia ponúk je verejné, za účasti oprávnených osôb - bližšie v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 2

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie dvoch samostatných technológií, ich inštalácia a zaškolenie obsluhy: 1. časť zákazky: Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum, 2. časť zákazky: Hybridná UV LED tlačiareň s bielou farbou.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná o verejné obstarávanie s príznakom zelené verejné obstarávanie, inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. V súlade s § 38 ZVO ods. 1 písm. d) sa stanovuje uchádzačom podmienka podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. V súlade s § 56 ods. 12 ZVO si osoba podľa § 7 ods. 1 písm. e) ZVO vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako 10 pracovných dní. Zmluvné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov, dôrazne odporúčame záujemcom venovať ich zneniu pozornosť.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×