Vyhlásené obstarávanie

Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
298 289,19
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
22. Február 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
19. Marec 2021
Dátum otvárania ponúk:
19. Marec 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
V prípade trvania mimoriadneho stavu v súvislosti so šírením vírusu COVID-19, verejný obstarávateľ môže otvárať ponuky prostredníctvom on line sprístupnenia ponúk uchádzačom. V prípade potreby všetci uchádzači budú o zmene otvárania ponúk informovaní prostredníctvom systému EVO.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je skladovanie, odber, prevoz, likvidácia nebezpečného odpadu a zabezpečenie súvisiacich administratívnych činností: Nájom a kompletná správa skladovacích kontajnerov na nebezpečný odpad Pravidelná kontrola miest skladovania nebezpečného odpadu Odber odpadu priamo u pôvodcu a jeho preprava Zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v súlade s legislatívou Zabezpečenie administratívy súvisiacej s odberom, prevozom a likvidáciou odpadu Zabezpečenie uskladnenia nebezpečných odpadov v klinik boxoch Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku: Pre časť 1 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Bratislavský kraj 2 500,00 EUR Pre časť 2 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Banskobystrický kraj 4 000,00 EUR Pre časť 3 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Nitriansky kraj 3 000,00 EUR. Pre časť 4 predmetu zákazky Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu Žilinksý kraj 4 500,00 EUR. Uchádzač je povinný zložiť zábezpeku na každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil verejný obstarávateľ prípravné trhové konzultácie na účely určenia PHZ a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Príslušné informácie sú dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428756 4. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme EVO na URL adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430440 5. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED. 6. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme EVO, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania. 7. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×