Vyhlásené obstarávanie

Laserové čistiace zariadenie_2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
RESTAURO-Arte s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
209 333,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38636100-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
22. Február 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
22. Marec 2021
Dátum otvárania ponúk:
22. Marec 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 6

Opis obstarávania

Dodanie Laserového čistiaceho zariadenia - Moderná a kompaktná laserová jednotka na priemyselné čistenie materiálov od oxidu, hrdzi, farieb, lakov, mastnoty a nečistôt.

Doplňujúce informácie

1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v IS EVO. 2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ jednotnyeuropskydokument-%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 4. Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní mať zápis v registri verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy. 5. Nepoužije sa elektronická aukcia. 6. Nepožaduje sa zábezpeka.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×