Vyhlásené obstarávanie

Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 500 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72263000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
2. Február 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
8. Marec 2021
Dátum otvárania ponúk:
8. Marec 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 48

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je: upgrade informačného systému Štatistický zberový portál (ďalej aj IS ŠZP) v rozsahu úpravy funkcionality IS ŠZP podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, servisná podpora IS ŠZP od 01.12.2021 na 4 roky s možnosťou predĺženia o 2 roky (opcia). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 50 000,00 eur (slovom: päťdesiattisíc eur). 2. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože poskytovanie služieb servisnej podpory, ktoré sú predmetom tejto zákazky, je potrebné kontinuálne zabezpečiť tak v už existujúcom informačnom systéme štatistického zberového portálu verejného obstarávateľa ako aj počas postupného vykonávania jeho upgradu (v 4 fázach), ktorý je predmetom tejto zákazky. Potreba koordinácie jednotlivých častí predmetu zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadnej prevádzky IS ŠZP. V zmysle uvedeného by bolo rozdelenie zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. 5. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. 6. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním pri naplnení podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 8. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 9. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 10.Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa druhej vety § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 11. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×