Vyhlásené obstarávanie

KREMNICA - KANALIZÁCIA A ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 845 666,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
5. November 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
1. December 2014
Dátum otvárania ponúk:
1. December 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie častí ponúk označených ako Ostatné bude neverejné. Vzhľadom na to, že pri zadávaní zákazky bude použitá lektronická aukcia, verejný obstarávateľ v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nebude otvárať častí ponúk uchádzačov označených ako Kritériá predložené do verejného obstarávania podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Po otvorení častí ponúk označených ako Ostatné komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia tejto časti ponuky, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení ponúk uchádzačov. Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá bude neverejné. Vzhľadom na to, že pri zadávaní zákazky bude použitá elektronická aukcia, verejný obstarávateľ v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nebude otvárať častí ponúk uchádzačov označených ako Kritériá predložené do verejného obstarávania podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie častí ponúk označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 45 % Ročná spotreba elektrickej energie na čistenie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd v kWh pri priemernom prietoku, priemernom zaťažení pri nátoku a priemernom emisnom zaťažení vrátane kalového hospodárstva a vzťahuje sa len na novovybudovanú časť diela, ktoré je súčasťou zákazky
  • 45 % Celková cena diela v EUR s DPH podľa fakturačných celkov stanovených verejným obstarávateľom
  • 10 % Náklady na výmenu a obnovu mechanických a elektrických zariadení a prvkov, ktoré sú súčasťou dodávky diela za obdobie 10 rokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky v EUR s DPH a vzťahuje sa len na novovybudovanú časť diela, ktoré je súčasťou zákazky

Opis obstarávania

Novonavrhovaná kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd s napojením na jestvujúcu kanalizáciu a intenzifikáciu a rozšírenie jestvujúcej ČOV.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×