Vyhlásené obstarávanie

Oprava spevnených plôch, revitalizácia trávnatej plochy a sadové úpravy pred budovou Národnej banky Slovenska


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
471 498,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213316-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
20. Január 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
16. Február 2021
Dátum otvárania ponúk:
16. Február 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2021
Miesto otvárania ponúk:
Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme JOSEPHINE. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy spevnených plôch, revitalizácii trávnatej plochy a sadové úpravy pred budovou Národnej banky Slovenska v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 10 000,- eur (slovom: desaťtisíc eur). 2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 ZVO prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi 4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE. 5. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 112 ods. 6 ZVO t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 6. Predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×