Vyhlásené obstarávanie

Rádiologické zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Vranovská nemocnica, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
124 851,66
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
19. Január 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
3. Február 2021
Dátum otvárania ponúk:
3. Február 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Áno
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 90

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti.

Doplňujúce informácie

1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. 4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ 5. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné zrealizovať týmito spôsobmi: -v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. -nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. -vložením dokumentu, preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. -vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. -počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci EU) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom. 6. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky sa obhliadka miesta realizácie (dodania) nepožaduje. 7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 8.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×