Vyhlásené obstarávanie

Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44912000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Január 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29. Január 2021
Dátum otvárania ponúk:
29. Január 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese sídla verejného obstarávateľa - Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť na 1. poschodí
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Uzatvorenie rámcových kúpnych zmlúv (ďalej len ako Zmlúv) na nákup: -triedeného lomového kameňa (s hmotnosťou do 200 kg, s hmotnosťou od 200 do 500 kg), -netriedeného lomového kameňa, a -kameniva drveného/štrkodrvy, (všetky druhy kameňa a kameniva spolu ďalej v texte ako "Kameň"), vrátane naloženia Kameňa na vozidlo verejného obstarávateľa, kde odberateľom budú vnútorné organizačné zložky verejného obstarávateľa - jednotlivé Správy povodí v pôsobnosti SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, Odštepného závodu Banská Bystrica. Odber Kameňa bude vykonávaný v odbernom mieste/lome úspešného uchádzača, pričom naloženie Kameňa na vozidlá verejného obstarávateľa zabezpečí úspešný uchádzač. Odvoz/dovoz naloženého Kameňa na miesto určenia/dovozu zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii. Podrobné vymedzenie predmetu Zákazky, vrátane technických požiadaviek, uvádza verejný obstarávateľ v Prílohe číslo 1 k súťažným podkladom OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v Prílohe číslo 2 k súťažným podkladom, návrh Zmluvy.

Doplňujúce informácie

1.Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 113 ods.7 Zákona a v súlade so súťažnými podkladmi. 2. Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom Systému EVO. 3. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, podľa § 20 Zákona. 4. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov najneskôr pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti kto sa akou časťou bude podieľať na plnení Zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. 5. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×