Vyhlásené obstarávanie

ZARIADENIA NA PREKONÁVANIE BARIÉR - SCHODOLEZY, SCHODISKOVÉ PLOŠINY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY - DODÁVKA A MONTÁŽ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
107 266,34
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33196200-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Január 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
2. Február 2021
Dátum otvárania ponúk:
2. Február 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1)
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Bližšie informácie sú uvedené v časti V bod 26 súťažných podkladov.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby pre zariadenia na prekonávanie bariér-pásové schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov: Časť 1 PÁSOVÉ SCHODOLEZY Časť 2 SCHODISKOVÉ PLOŠINY Časť 3 STOLIČKOVÉ VÝŤAHY Každá jednotlivá časť bude predmetom samostatného vyhodnotenia a uzatvorenia samostatného zmluvného vzťahu. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo na všetky tri časti predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať ponuky, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v systéme EVO. 2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v systéme EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 3. ZÁBEZPEKA: Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zábezpeku. 4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZOVO. 5.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, ani obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie obsahuje sociálne hľadisko v Opise predmetu zákazky, v ktorom je zahrnutá debarierizácia školských objektov. 6.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZOVO alebo čestným vyhlásením podľa §114 ods. 1 ZOVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED. 7.V súlade s § 112 ods. 6 ZOVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. (tzv. super reverzná verejná súťaž) 8. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta dodávky tovarov pre príslušnú časť predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 9. Z dôvodu, že zadávanie zákazky podlieha schváleniu poskytovateľom finančného príspevku, verejný obstarávateľ si dohodne odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy a to tak, že zmluva nadobudne účinnosť len vtedy, ak nastane jedna z týchto skutočností: -verejnému obstarávateľovi bude doručený pozitívny výsledok ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, -verejný obstarávateľ písomne oznámi Riadiacemu orgánu, že súhlasí s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej vo výsledku ex-post kontroly verejného obstarávania, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a zároveň verejný obstarávateľ splní podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5. 10. Dodatočné informácie k bodu II.2.7 Dĺžka trvania zákazky. (pre každú časť). Verejný obstarávateľ v postavení kupujúceho požaduje dodať predmet zmluvy do 3 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho o dodanie predmetu zmluvy elektronickou poštou.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×