Vyhlásené obstarávanie

Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a obnovu kultúrneho domu Družba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
219 624,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71320000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
23. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
17. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
17. December 2020
Ponuka musí platiť do:
31. Október 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Informácie súvisiace s otváraním ponúk sú uvedené v bode 21 súťažných podkladoch tejto zákazky.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 16

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a obnovu budovy, ktorá slúžila kultúrnospoločenskej funkcii a to v rozsahu: vypracovanie architektonickej štúdie, vypracovanie PD k stavebnému povoleniu a vypracovanie projektu na realizáciu stavby.

Doplňujúce informácie

1. Nadlimitná zákazka podľa ustanovenia § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. reverzná verejná súťaž) sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Súťažné podklady sú dostupné na portáli JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/ a v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4334) odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. 3. Zábezpeka sa nevyžaduje. 4. Záujemca/uchádzač v tomto verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×