Vyhlásené obstarávanie

Splašková kanalizácia v obci Olejníkov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Olejníkov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 087 385,21
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
20. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
14. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
14. December 2020
Ponuka musí platiť do:
13. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ultima Invest, s.r.o. Ul. 1 mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie verejnej delenej splaškovej kanalizácie. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.

Doplňujúce informácie

1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ods. 1, písm. d) ZVO uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g) ZVO: Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO. 3) V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 ZVO na viac ako 10 pracovných dní. 4) Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienená jej schválením Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že: a)dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a b)dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a c)dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy. V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy o dielo odstúpiť. Úspešnému uchádzačovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×