Vyhlásené obstarávanie

Laboratórne prístroje a zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
93 210,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
20. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
11. December 2020
Ponuka musí platiť do:
31. Október 2021
Miesto otvárania ponúk:
Bližšie informácie týkajúce sa miesta otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Bližšie informácie týkajúce sa oprávnených osôb a otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodanie laboratórnych prístrojov a zariadení podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://tuke.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: https://tuke.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/85). 2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní. 3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL:https://tuke.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://tuke.eranet.sk v časti Podmienky a manuál. 4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. 5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje. 8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom. 10. V zmysle § 32, ods. 3 zákona o VO verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na preukázanie osobného postavenia je potrebné predložiť všetky požadované doklady. 11. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×