Vyhlásené obstarávanie

Stomatologické súpravy - 5 ks


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
131 195,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33711790-1
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
20. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
17. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
17. December 2020
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2021
Miesto otvárania ponúk:
Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej podlimitnej zákazky použije elektronickú aukciu.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

Stomatologické súpravy - 5 ks

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka stomatologických súprav - 5 ks vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. 1.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom (ďalej len "SP") a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ všetky tieto podklady/dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE. Bližšie informácie sú uvedené v SP. 2. Uchádzač pri predkladaní ponuky môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 až 3 časti F. Podmienky účasti... predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 18.14 časti A. súťažných podkladov alebo čestným vyhlásením podľa bodu 18.15 časti A. súťažných podkladov, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Bližšie informácie sú uvedené v SP. 3. Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 1 000,- EUR slovom tisíc eur. Bližšie informácie sú uvedené v SP. 4.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie a dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie a dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 4.2 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie a dodania predmetu zákazky, sa prihlásia písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE najneskôr do 30.11.2020. 4.3 Obhliadka miesta realizácie a dodania predmetu zákazky sa uskutoční v dňoch 3.12.2020 - 4.12.2020. Jednotlivým záujemcom bude presný termín obhliadky upresnený zodpovednou osobou: Ing. Monika Klobušická, resp. Mgr. Andrea Lojšová prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 5. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do podlimitnej zákazky predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 6.1 Verejný obstarávateľ zruší VO, ak bude splnená niektorá z podmienok uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 6.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača presiahne výšku finančných prostriedkov odsúhlasených zriaďovateľom na predmet zákazky resp. že zriaďovateľ neodsúhlasí proces verejného obstarávania. 7. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. 8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×