Vyhlásené obstarávanie

Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Printmania s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Printmania s. r. o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
114 779,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
20. November 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
16. December 2020
Dátum otvárania ponúk:
16. December 2020
Ponuka musí platiť do:
31. August 2021
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční na adrese: Printmania s. r. o., Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuka nebola z hodnotenia vylúčená.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Printmania s.r.o. vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie dokladov a dokumentovú preukazujúcich splnenie podmienok účasti od uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste predbežného poradia v súlade s § 55, ods. 1. Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver. 18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×